AUKCE       ESHOPY       POPTÁVKY       REVERZNÍ AUKCE      
 
Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid  
 
Vyhledat Pokročilé vyhledávání  
27 Jan. 2020
 
Obchodní podmínky


Smluvní podmínky užívání portálu Aupro, níže v textu nazvány jako Obchodní podmínky:

1. Provozovatel

Portál Aupro.cz, dále jen portál Aupro, je inzertní, aukční server provozovaný fyzickou osobou registrovanou pod , která je dále nazývána jen jako Provozovatel.

Portál Aupro se nachází na internetové adrese www.aupro.cz

Provozovatel vydává tyto Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Směny, aukce a prodej provozované portálem Aupro mají vlastní pravidla a nejsou totožné s jinými druhy aukcí a dražeb.

Aukce se neřídí zákonem číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výklad pojmů

Aupro - internetové směny, aukce a inzerce.

Uživatel, Účastník - fyzická osoba, která uzavřela registrací Dohodu o užívání inzertního internetového portálu Aupro.

Dohoda - dohoda o užívání internetového inzertního systému uzavřená registrací - elektronicky mezi účastníkem a portálem Aupro.

Obchodní podmínky – se vztahují na provozování a užívání aukčního a inzertního portálu Aupro.

Neregistrovaný účastník – účastník, který se neregistroval a nepožádal o aktivaci účtu.

Akce - aukce nebo prodej za cenu Kup to.

3. Všeobecné obchodní podmínky (Smluvní podmínky) pro inzertní a aukční provoz portálu Aupro

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Dohody uzavřené mezi provozovatelem portálu Aupro a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Dohody a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání portálu Aupro. Pokud není v Dohodě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Dohodou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky. Veškeré výrazy používané nebo definované v Dohodě mají v těchto Obchodních podmínkách stejný význam.

4. Aukční a inzertní systém portálu Aupro

Provozovatel portálu je fyzickou osobou, která provozuje internetový inzertní systém umožňující Uživatelům v postavení Nabízejícího nabízet zboží k prodeji, aukci a ke směně a stanovit podmínky koupě a směny nabízeného zboží s Uživateli v postavení Kupujícího. Portál Aupro jako provozovatel unikátního systému akcí zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje prodej, aukci a směny zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat akce Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel dává k takovému jejich užití výslovný souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Portál Aupro rovněž neprovádí kontrolu nabízeného zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

5. Ochrana práv portálu Aupro

Celý systém portálu Aupro a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek Aupro.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva provozovatel portálu Aupro. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl portálu Aupro zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem provozovatele portálu Aupro. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu portálu Aupro je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona a jeho uplatnění je možno vyžadovat soudní cestou.

6. Omezení odpovědnosti portálu Aupro

Portál Aupro nenese odpovědnost za případné vady zboží Prodávajících. Portál Aupro rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je portál Aupro oprávněn pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu portál Aupro uvědomí orgány činné v trestním řízení a předá osobní údaje uživatele při podezření z trestné činnosti. Provozovatel poskytuje elektronický systém určený k inzerci a jeho služby bez jakýchkoliv záruk. Veškeré výslovné a mlčky předpokládané záruky ze strany Provozovatele jsou tímto vyloučeny. Veškeré reklamace a záruky řeší Uživatel v postavení Kupujícího s Uživatelem v postavení Prodávajícího bez účasti portálu Aupro. V případě napadení systému hackery nebo totálnímu kolapsu systému bez viny provozovatele portálu jsou uživatelé srozumnění s tím, že provozovatel se zříká veškeré odpovědnosti za škody uživatelům vzniklé a jejich vymáhání právní cestou je vyloučeno.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Portál Aupro nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně portálu Aupro jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

8. Ochrana osobních údajů

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů portálu Aupro. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby portál Aupro užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Vedle systémových informací portál Aupro shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou Uživatelé povinni zadat při aktivaci uživatelského účtu. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně se souhlasem Uživatelů. Osobní údaje, zadané v rámci registrace, je portál Aupro oprávněn zpracovávat nejdéle po dobu existence uživatelského účtu Uživatele. Uzavřením Dohody o užívání portálu Aupro vyslovuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to maximálně na dobu existence jeho uživatelského účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je portál Aupro dle zákona o ochraně osobních údajů oprávněn uchovat osobní údaje Uživatele i bez jeho souhlasu. Provozovatel si vyhrazuje právo použít v souladu s příslušnými zákony České republiky jednotlivé nabídky Uživatelů do rozesílaných reklamních sdělení. Provozovatel si vyhrazuje právo připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany.

9. Registrace

Podmínkou nabízení zboží k prodeji, aukci nebo směně nebo jeho koupě prostřednictvím systému portálu Aupro je uzavření Dohody a bezplatná registrace Uživatele. Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), zemi a region, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatelem se může stát i Právnická osoba v případě registrace osobou, která je oprávněna za ní jednat. K registraci jsou oprávněny pouze zletilé fyzické osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a právnické osoby, na jejichž majetek nebyl vyhlášen konkurs, nebyl podán návrh na vyhlášení konkursu nebo které nejsou v likvidaci. V případě jakékoli změny údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu písemně či prostřednictvím elektronické pošty oznámit Provozovateli na emailovou adresu: info@aupro.cz, jakoukoli změnu údajů vyplněných při registraci. Portál Aupro je oprávněn poskytnout, výhradně za účelem uzavření kupní smlouvy, Uživateli v postavení Prodávajícího během směny, aukce nebo prodeje nebo po jejím ukončení údaje o Uživateli v postavení Kupujícího a opačně. Údaje se poskytují včetně e-mailové adresy, jména a příjmení, místa trvalého či přechodného pobytu a telefonního čísla. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá oznámení mu budou zasílány prostřednictvím e-mailové pošty na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením oznámení na adresu uvedenou Uživatelem z důvodu, že taková adresa není v provozu nebo není Uživatelem používána. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit mimo jméno a příjmení uvedené při registraci, datum narození, adresu bydliště a přihlašovací jméno do portálu Aupro. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze portálu Aupro. Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele. Uživatelský účet je nepřevoditelný na třetí osoby. Pokud je úkon veden z Uživatelského účtu, platí, že úkon provedl Uživatel.

10. Ověření registrovaných uživatelů

V zájmu zajistit Uživatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Uživatelů v postavení Prodávajícího a to způsobem, že Uživatelem s ověřeným účtem se stává pouze takový Uživatel, který kontaktuje Provozovatele na emailové adrese: a tento mu na email sdělí způsob, jakým způsobem bude jeho identita ověřená. Uživatelé v postavení Kupujících nemusí mít na portálu Aupro ověřený účet.

11. Obecná pravidla nabízení zboží Uživateli

Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nabídky nejlépe odpovídá. Uživatel v postavení Prodávajícího je povinen umísťovat podobné předměty do stejné kategorie.

12. Vystavení zboží – Nová nabídka

Uživatel v postavení Prodávajícího vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře - vložit novou nabídku - aukci, prodej.

Elektronické aukce a prodej za pevnou cenu" Kup to"

Hlavním cílem elektronické aukce je nalézt Uživatele v postavení Kupujícího ochotného zaplatit nejvyšší cenu za zboží nabízené Uživatelem v postavení Prodávajícího, a to za podmínek uvedených v Dohodě a těchto Obchodních podmínkách. Aukce je veřejná. Aukce a prodeje se mohou zúčastnit všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle obecně závazných předpisů ČR oprávněny uzavírat kupní smlouvy, s výjimkou osob, které byly dočasně či trvale vyloučeny rozhodnutím Provozovatele z účasti na aukci. Provozovatel má právo zcela dle svého uvážení odmítnout účast na aukci či prodeji jakékoliv osobě. Dražitelem nesmí být Uživatel v postavení Prodávajícího ani osoba pověřená Prodávajícím nebo jeho zástupcem k tomu, aby vydražila v aukci nabízené zboží do vlastnictví Prodávajícího. Po dobu konání aukce nesmějí její účastníci vyvíjet činnost, která by ohrožovala regulérnost a průběh aukce, nebo zabraňovala či znemožňovala fungování služby. V opačném případě je Uživatel povinen uhradit vzniklou škodu. Aukci řídí licitátor, jehož pokynů jsou Uživatelé povinni uposlechnout. Licitátorem je v případě elektronické aukce soubor software a hardware, řízený a provozovaný Provozovatelem, který zajišťuje hladký průběh aukce. Předmět nabízený prostřednictvím aukčního portálu Aupro je specifikován v nabídce Prodat - Uživatelem v postavení Prodávajícího - zakladatelem aukce, který uvede přesné označení předmětu, případně i jeho příslušenství, práv a závazků na prodávaném předmětu váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu prodávaného předmětu, popis stavu, v němž se prodávaný předmět nachází, a jeho cenu dle vlastního uvážení. Ceny udané prodávajícím musí být uvedeny s DPH. Minimální výchozí (vyvolávací) cena zboží nesmí činit méně než 1,- Kč. Uživatel v postavení Prodávajícího nese plnou odpovědnost za to, že předmět aukce splňuje dohodnuté právní i kvalitativní předpoklady a že údaje uváděné o něm jsou pravdivé. Uživatel v postavení Prodávajícího umístěním nabídky Zboží na portál Aupro za účelem provedení aukce činí závazný návrh na uzavření kupní smlouvy na toto zboží. Zároveň stanoví lhůtu, během které je možné návrh přijmout (doba trvání aukce). Návrh přijme a zboží vydraží ten Uživatel v postavení Kupujícího, který během stanovené doby trvání aukce nabídl nejvyšší cenu a splnil případné další podmínky uvedené v návrhu. V průběhu trvání aukce mohou její účastníci - Uživatelé v postavení Kupujícího na nabízené zboží závazně přihazovat. Přijetí návrhu Uživatelem v postavení Kupujícího zaniká v okamžiku, kdy jiný Uživatel v postavení Kupujícího během doby trvání aukce učiní vyšší nabídku kupní ceny. Pro měření doby trvání aukce je rozhodující oficiální čas portálu Aupro. Přihození uskutečněná během aukce jsou platná až do ukončení aukce tj. uzavření kupní smlouvy s Vydražitelem. V případě, že Uživatel v postavení Prodávajícího oprávněně zruší příhoz Uživatele v postavení Kupujícího s aktuálně nejvyšší nabídkou, stává se automaticky nejvýše přihazujícím Uživatel v postavení Kupujícího, který měl před zrušeným příhozem druhou nejvyšší nabídku. Uživatel v postavení Prodávajícího není oprávněn odmítnout všechny návrhy ani si takové právo vyhradit v popisu zboží. Vydražitelem se tak stává Uživatel v postavení Kupujícího s nejvyšším příhozem, na jehož nabídku během posledních minut trvání aukce nezareaguje jiný Uživatel v postavení Kupujícího a který nabídl za zboží nejvyšší cenu. Právo na uzavření kupní smlouvy vzniká tomu Dražiteli, který učinil nejvyšší nabídku, na jejímž základě mu bylo toto právo licitátorem přiklepnuto. Kupní smlouva je uzavřena mezi Uživatelem v postavení Prodávajícího a Uživatelem v postavení Kupujícího okamžikem skončení aukce. Uživatel v postavení Kupujícího - Dražitel, který přihodil nejvyšší nabídku (jako měřítko se bere doba ukončení aukce), se stává Vydražitelem a je povinen Zboží od Uživatele v postavení Prodávajícího odkoupit za dohodnutých podmínek. Uživatel v postavení Prodávajícího je povinen vítězi aukce zboží za vydraženou cenu prodat. Uživatel v postavení Prodávajícího není povinen odevzdat zboží dříve, než je zaplacena kupní cena. Po dokončení aukce je o výsledku oběma stranám zaslán e-mail s informacemi potřebnými k jejich identifikaci a uzavření obchodu mezi nimi.Vydražitel – Uživatel v postavení Kupujícího nabývá vlastnické právo okamžikem předání nebo doručením zboží. S přechodem vlastnického práva k předmětu aukce přechází na Uživatele v postavení Kupujícího i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu aukce. Uživatel v postavení Prodávajícího je oprávněn nabídnout zboží za pevnou cenu "Kup to" tak, že je umístí do kategorie "Kup to". Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena s tím Uživatelem v postavení Kupujícího, který jako první přijme takový návrh pro toto zboží. Přijetím návrhu označeného "Kup to" Uživatelem v postavení Kupujícího nabídka končí.

13. Obecná ustanovení bodu 12

Elektronická aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Uživatelé portálu Aupro jsou povinni řídit se Dohodou a Obchodními podmínkami a pokyny a rozhodnutími Provozovatele. Samotná dohoda o prodeji a výměně a dodání konkrétního zboží se odvíjí od dohody všech uživatelů dané, uzavřené akce. Veškeré Uživately uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Uživatelé v postavení Prodávajícího jsou oprávněni navyšovat konečnou kupní cenu pouze o náklady související s doručením předmětu, v přiměřené výši odpovídající ceníku příslušného přepravce. Uživatel v postavení Prodávajícího nesmí navyšovat konečnou kupní cenu pro Uživatele v postavení Kupujícího o další poplatky.

14. Popis zboží

Zboží určené k aukci či prodeji popíše Uživatel v postavení Prodávajícího, který je odpovědný za to, že bude popis přesný a úplný. Popis zboží musí být vždy v českém jazyce. Připojit popis v dalších jazycích je možné. Uživatel v postavení Prodávajícího je povinen uvést v popisu zboží jakékoliv vady, včetně poškození obalu. Neučiní-li tak, odpovídá Uživatel v postavení Prodávajícího uživateli v postavení Kupujícího za vady a nese rovněž náklady, které vznikly Uživateli v postavení Kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží. V případě vad zboží, které je činí neupotřebitelným, má Uživatel v postavení Kupujícího právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak má Uživatel v postavení Kupujícího právo odstoupit od smlouvy, jestliže Uživatel v postavení Prodávající v popisu zboží uvedl, že zboží má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

15. Pravidla pro umístění nabídky na hlavní stranu popř. hlavní stranu kategorie

Umístění nabídky portálu Aupro na hlavní stranu popř. na hlavní stranu kategorie a podbarvení akcí jsou placené služby portálu Aupro, která jsou zpoplatněny způsobem uvedeným v sekci Poplatky. Na hlavní stranu portálu Aupro nelze umístit zboží v kategorii Erotika. Vstup do této podkategorie je podmíněn věkem nejméně 18 let a splněním dalších podmínkem zletilosti dané právním řádem ČR a vzhledem k tomu nemůže být obsah této kategorie vystavován na hlavní straně portálu Aupro, kde tyto osoby mají přístup bez omezení.

16. Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:

l zboží, které může být považováno za vulgární, obscénní, hanlivé, s rasistickou tématikou nebo propagující fašismus, nacismus, komunismus a extrémní strany a hnutí,

l nebezpečné chemikálie a výbušniny,

l drogy, psychotropní látky nebo tzv. náhražky,

l předměty s pornografickým obsahem, zvláště jsou-li na nich zachyceny osoby mladší 18 let, obsahující násilí nebo účast zvířat,

l předměty, které jakýmkoliv způsobem porušují práva třetích osob, včetně práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví (ochranná známka, obchodní jméno, označení původu apod.),

l neoriginální předměty (padělky), tj. předměty označené tak, že mohou být pro Uživatele v postavení Kupujícího zavádějící svým původem, množstvím, kvalitou, složením, funkčností, použitím, příslušenstvím nebo zatajením jiných důležitých znaků zboží nebo služeb,

l zboží, které bylo ukradeno, nebo jehož prodejem je porušován zákon,

l lidské nebo zvířecí orgány,

l léky a léčiva, která jsou v rozporu se zákonem 378/2007 Sb. o léčivech (zvláště léky na lékařský předpis),

l výbušné nebo pyrotechnické materiály (ohňostroje),

l předměty nebo texty vyzývající k šíření nenávisti, rasismu, xenofobie nebo mezinárodních konfliktů,

l předměty či materiály hanobící osoby nebo skupiny osob,

l hudbu, filmy, software a ostatní zboží porušující autorská práva a práva související,

l vybavení (nástroje a software), které napomáhá porušování autorských práv,

l software obsahující viry, takzvané trojské koně nebo jiné škodlivé části,

l osobní údaje nebo seznamy e-mailových adres,

l objednávkové nebo prodejní katalogy, které umožňují prodej jiného zboží s výjimkou sběratelských katalogů (tj. takových, ze kterých již nelze objednat zboží),

l nevyplněné (prázdné) záruční listy,

l Microsoft software s licencí NFR,

l diplomové práce, disertační práce, bakalářské práce apod.,

l CD/DVD připojené k časopisům/magazínům bez těchto časopisů/magazínů,

l rybářské vybavení, které není povoleno používat v ČR,

l Simlock - software, služby, informace,

l elektronické publikace, jejichž autorem není sám prodejce. Výjimkou jsou publikace s licencí GNU/GPL,

l zvířata, jejichž chov a prodej je v ČR zakázán a vztahují se na ně zvláštní opatření,

17. Uživatel nesmí:

l Používat více aktivních účtů najednou za účelem vlastního obohacování přihazováním na vlastních aukcích,

l užívat uživatelský účet v rozporu s touto Dohodou či Obchodními podmínkami, tj. např. zasílat nevyžádané zprávy či nabídky,

l prozradit své heslo jiným osobám. V případě porušení této povinnosti je Uživatel odpovědný za škodu, která mu tím vznikla,

l při registraci zadat nepravdivé či neúplné údaje nebo nefunkční e-mail,

18. Odstranění nabídky

Portál Aupro

Jumi bezpečné nákupní centrum  Sociální Síťe
czech   english
 
Copyright ©2017 Biospro CZ BiosPro Software CZ. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the Jumi bezpečné nákupní centrum OBCHODNÍ PODMÍNKY and OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Stránka načtena 0.044804 vteřin